Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

Afspraken en annulering.

 • Bij verhindering dient u uiterlijk 48 uur tevoren de afspraak te annuleren of te verzetten.
 • Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezet of verzet,wordt het consult of workshop alsnog in rekening gebracht.
 • Bij het reserveren van een workshop maakt de klant de factuur van de workshop van te voren over. Mocht het bedrag niet op de rekening staan voor aanvang van de workshop en kan de klant de betaling niet overleggen dan heeft The Green Faun het recht de workshop te verzetten dan wel geheel te annuleren.
 • Bij verhindering van The Green Faun wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen voor het maken van een nieuwe afspraak.
 • Coaching vind plaats op basis van vrijwilligheid. Het staat zowel de coach als de cliënt vrij om de coaching op elk gewenst moment,schriftelijk te beëindigen. Bij vooraf betaalde trajecten zal geen restitutie plaatsvinden.

Coaching en andere behandelingsvormen

 • De coach zal de gesprekstherapie of andere behandelingsvormen naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 • De coach zal zich inspannen om de gestelde doelen te halen,maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel zal worden behaald.
 • De coach is niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die zijn ontstaan tijdens of na de behandeling.
 • De coach is niet aansprakelijk voor schade,van welke aard ook,die is ontstaan doordat de coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekt onjuiste en / of onvolledige gegevens.

Informatievertrekking

 • The Green Faun stelt als voorwaarde dat u naar waarheid zult informeren over eventueel parallel lopende behandelingsvormen,inclusief gegevens van de behandelaar of behandelend arts.
 • The Green Faun is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door cliënt.
 • Er is op geen enkele wijze sprake van een overeenkomst betreffende een geneeskundige behandeling.
 • The Green Faun is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen.

Betaling

 • Bij het reserveren van een workshop maakt de klant de factuur van de workshop van te voren over. Mocht het bedrag niet op de rekening staan voor aanvang van de workshop en kan de klant de betaling niet overleggen dan heeft The Green Faun het recht de workshop te verzetten dan wel geheel te annuleren.
 • U kunt zowel contant gepast betalen of pinnen van het verschuldigde bedrag. De tarieven zijn inclusief btw.

Klachten

Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door de cliënt binnen 8 dagen na constatering en uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan The Green Faun. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,zodat The Green Faun in staat is adequaat te reageren. Als een klacht gegrond is,zal The Green Faun de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen,tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Klachten schroten de betalingsverplichting niet op.